SPRIJIN PENTRU FACILITAREA TRANZIŢIEI
DE LA STUDIU LA PIAŢA MUNCII A STUDENŢILOR CU
SPECIALIZĂRILE MEDICINĂ DENTARĂ ŞI TEHNICĂ DENTARĂ

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, prin Facultatea de Medicină Dentară este beneficiar al proiectului „Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor cu specializările medicină dentară şi tehnică dentară„, proiect finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii„, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă„, Contract nr POSDRU/161/2.1/G/140885

Obiectivul general al proiectului

  • corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către studenţii înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, de la specializările medicină dentarăşi tehnică dentară, cu activitatea practică aferentă specializării, ca o primă etapăîn dezvoltarea carierei, în vederea creşterii şanselor de inserţie profesională ulterioară a acestora şi creşterea gradului de cooperare între mediul universitar şi angajatorii din regiune. 

Obiective specifice

Ob1: Creşterea relevanţei rezultatelor învăţării şi facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţă activă, prin:

  • organizarea unor stagii de practică prevazute ca obligatorii, la potenţiale locuri de muncă (pentru 360 de studenţi),

  • activităţi inovatoare – intreprindere simulată (pentru 40 de studenţi).

Ob2: Creşterea gradului de informare şi dezvoltare a perspectivelor de carierăşi a abilităţilor personale.

  • prin activităţi de consiliere şi orientare profesională, inclusiv campanie de informare asupra tendinţelor de pe piaţa forţei de muncă în domeniul medicinii şi tehnicii dentare.

Ob3: Dezvoltarea relaţiei dintre mediul academic şi mediul economic din judeţul Dolj, prin adaptarea curriculei la cerinţele pieţei şi facilitarea unei tranziţii mai uşoare de la şcoală la viaţa activă.  

  • Prin crearea de oportunităţi pentru 400 de studenţi de a participa la activităţi de învăţare prin muncă şi dezvoltarea sistemului de asistare şi orientare în carieră a studenţilor.