Concurs

METODOLOGIA

organizării şi desfăşurării concursului pentru valorificarea competenţelor dobândite de studenţi pe parcursul stagiilor de practică desfăşurate prin proiectul
„Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor cu specializările medicină dentară şi tehnică dentară”

Contract nr POSDRU/161/2.1/G/140885

Metodologie concurs (clic pentru a descarca documentul PDF)

Prezenta Metodologie a fost elaborată în scopul organizării şi desfăşurării concursului pentru valorificarea competenţelor dobândite de studenţii grupului ţintă al proiectului „Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor cu specializările medicină dentară şi tehnică dentară
Contract nr POSDRU/161/2.1/G/140885.

Grupul ţintă definit prin acest proiect este format din 400 de studenţi ai Facultăţii de Medicină Dentară din Craiova, (340 specializarea Medicină Dentară, 60 specializarea Tehnică Dentară), înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ (studii de licenţă). Aceştia efectueză un stagiu de practică în cadrul unor unităţi de lucru relevante în raport cu formarea lor profesională.

1. Scopul concursului

Concursul pentru valorificarea competenţelor dobândite de studenţii din grupul ţintă al proiectului „Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor cu specializările medicină dentară şi tehnică dentarăContract nr POSDRU/161/2.1/G/140885 se desfăşoară pentru a-i stimula pe aceştia să dobândească pe perioada stagiului de practică, abilităţile practice necesare integrării mai uşoare pe piaţa muncii. Concursul se organizează în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova.

Concursul are în vedere stimularea creşterii nivelului de cunoştinţe al studenţilor participanţi, astfel încât aceştia să dispună de competenţele şi abilităţile profesionale cerute în economia de piaţă din cadrul societăţii actuale bazată pe cunoaştere.

2. Reguli generale de organizare şi desfăşurare a concursului

2.1. Concursul pentru valorificarea competenţelor dobândite de studenţii din grupul ţintă se va desfăşura cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la EGALITATEA DE ŞANSE şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii, egalitate de şanse şi nediscriminare, şi luarea în considerare a tuturor politicilor şi practicilor prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată.

2.2 Acordarea premiilor concursului se va realiza după evaluarea întregii activităţi a studenţilor înscrişi la concurs, conform criteriilor de evaluare a activităţii studentului prevăzute la punctul 3 al acestei metodologii.

2.3. Concursul pentru valorificarea competenţelor dobândite de studenţii din grupul ţintă se va desfăşura în data de 26 septembrie 2014, în sălile de curs 310 şi 311 ale UMF Craiova, clădirea extensie din strada Petru Rareş in primul an de proiect si la data stabilita pentru al doilea an de proiect.

2.4. Se acordă premiul I,  premiul al II-lea,  premiul al III-lea, pe specializări în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare a proiectului. Pentru studentii participanti la practica de vara in primul an de proiect se acorda 3 premii I in valoare de 2000 lei fiecare, 6 premii II in valoare de 1600 lei fiecare si 9 premii III in valoare de 1200 lei fiecare, iar pentru cel de-al doilea an de proiect se acorda 2 premii I in valoare de 2000 lei fiecare, 4 premii II in valoare de 1600 lei fiecare si 6 premii III in valoare de 1200 lei fiecare.

3. Condiţii de participare la concurs sunt:

3.1. Studenţii pot participa la concurs dacă au efectuat stagiul de practică prin proiectul „Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor cu specializările medicină dentară şi tehnică dentară„, în anul organizării concursului.

3.2. Studenţii pot participa la concurs dacă:

  • şi-au îndeplinit integral sarcinile corespunzătoare stagiilor de practică, stipulate în programa de practică şi reglementate prin convenţia de practică
  • au completat caietul de practică
  • au realizat raportul asupra activităţii desfăşurate în cadrul stagiului de practică
  • în lipsa oricăror evenimente de natură disciplinară/etică consemnate la nivel de supervizor sau tutore de practică
  • au promovat  examenul de la finalul stagiului de practică, conform planului de învăţământ.

3.3. Studenţii care doresc să participe la concurs vor elabora un eseu privind  unul din modulele de studiu din tematica prevăzută în curricula stagiului de practică (maximum 6-7 pagini, format A4, font Arial 12), conform tutorialului, pe care îl vor încărca pe platforma proiectului www.practicadentara.ro, până la data de 20 septembrie 2014, pentru primul an de proiect si la pana la data stabilita pentru practica de vara pentru al doilea an de proiect.

4. Criterii de evaluare a eseurilor prezentate la concurs

4.1. Grila de punctaj în funcţie de care vor fi evaluate eseurile depuse de participanţii la concurs va fi afişată pe site-ul proiectului odată cu afişarea tutorialului.

4.2. Eseurile incluse în concurs sunt evaluate pe principiul secretului identităţii autorului şi al dublei evaluări.

4.3. Evaluarea eseurilor depuse de participanţii la concurs va fi realizată de către o comisie de evaluare.

4.4.  Fiecare evaluator acordă o notă fiecărei eseu. Nota acordată reprezintă media aritmetică rotunjită la două zecimale pentru fiecare din criteriile de evaluare.

4.5.  În cazul în care între cele două evaluări există o diferenţă mai mare de 2 puncte are loc o reevaluare a eseului de către un al treilea evaluator. În cazul în care nota acordată se află în intervalul dintre cele două note iniţiale atunci se face media aritmetică a celor 3 note.

4.6.  În cazul în care a treia notă iese din intervalul primelor două note ( este mai mare decât nota maximă sau ai mică decât nota minimă) eseul este evaluat în plus şi de preşedintele comisiei de evaluare. În acest caz se face media aritmetică a notelor rămase după eliminarea celei mai mari şi a celei mai mici.

5. Metodologia de acordare a premiilor pentru studenţilor înscrişi la concurs

Metodologia de acordare a premiilor presupune un clasament în funcţie de notele calculate conform criteriilor de mai jos. Dacă există 2 note identice, va urma o procedură de departajare printr-un interviu susţinut în prezenta comisiei de evaluare.

Criteriile propriu-zise de acordare a premiilor includ:

5.1. Media anuală obtinută în anul universitar 2013 – 2014 – 30%.

5.2. Nota obtinută la examenul de finalizare a practicii de vară, ce are la bază informatiile cuprinse în caietul de practică, fisa de observatie si fisa de evaluare finală completate de tutore – 30%

5.3.Nota obtinută în urma evaluării eseului depus – 40%.

Se întocmeşte un clasament pentru studenţi pentru  fiecare specializare.

Metodologie concurs (clic pentru a descarca documentul PDF)

Ghid-eseu Practica de vara 2014 | Ghid-eseu Practica de vara 2015

 

Rezultate concurs

Descarcati fisierele in format PDF continand rezultatele concursului dand clic pe una din legaturile de mai jos

Rezultate concurs MD

Rezultate concurs TD

LISTA CÂŞTIGĂTORILOR CONCURSULUI pentru valorificarea competenţelor dobândite în cadrul stagiului de practică desfăşurat în perioada 06.07.2015 – 07.08. 2015: Rezultate concurs practica de vara 2015

Multumim pentru participare !

Anunt pentru concurs

Anunt concurs practica de vara 2015